Cilubà Part-of-Speech Tagger - Demo

This demo showcases a part-of-speech tagger for Cilubà. It retrieves the morpho-syntactic categories for words in a sentence.

Type in the text you want to tag
Example: Kiipàcìlà kàà kumpàlà kàà mukàndà eu ǹkwambulwisha eu yônso udi ulonga cilubà nè ukààdi mudbìdìje nè nsùùlakajilu wacì.

[Tagging the text might take a while]